Actievoorwaarden winactie Qurrent

Actievoorwaarden winactie Qurrent

Actievoorwaarden winactie Qurrent

1. Door het achterlaten van uw gegevens, alsmede het akkoord gaan met de actievoorwaarden, maken deelnemers kans op het winnen van 2 van de 20 beschikbare NN zitplaatsen voor tijdens de wedstrijd Feyenoord – Napoli.
2. Deelname aan de actie is mogelijk via de officiële LinkedIn-pagina van Feyenoord.
3. Deze actie is geldig van maandag 27 november 2017 tot en met vrijdag 1 december 2017.
4. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Qurrent, gevestigd te Amsterdam, aan het adres Willem Fenengastraat 17 (hierna: Qurrent), georganiseerde actie “Feyenoord-Napoli 20 NN seats” ter promotie van het merk Qurrent (hierna: de Actie).
5. Looptijd van de actie is van 27 november 2017 tot en met vrijdag 1 december 2017 (hierna: de Actieperiode).
6. Eenieder die zich in de Actieperiode registreert met volledige en correcte persoonsgegevens (voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en leeftijd) maakt kans op 2 van de 20 NN zitplaatsen voor tijdens de wedstrijd Feyenoord – Napoli.
7. Alleen deelnemers van 18 jaar of ouder komen in aanmerking voor de prijs.
8. Alleen deelnemers die in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs komen in aanmerking voor de prijs.
9. Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. Er bestaat geen verplichting voor consumenten tot deelname aan de actie.
10. Uitgesloten van deelname aan de actie zijn werknemers van Qurrent en Feyenoord en de aan hen gelieerde ondernemingen en ondernemingen waar zij met betrekking tot de actie mee samenwerkt.
11. Wanneer onvolledige en/of onjuiste persoonsgegevens worden opgegeven, heeft Qurrent het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.
12. De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten, een andere bestemming of voor prijzen met een gelijke/vergelijkbare waarde.
13. Qurrent/Feyenoord is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijs en/of enige andere schade aan de prijs (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Deelname is voor eigen risico.
14. Qurrent selecteert door middel van een willekeurige trekking op 1 december om 12.00 uur de winnaars.
15. Met de prijswinnaars zal op uiterlijk 1 december voor 19:00 uur contact, per e-mail, worden opgenomen.
16. De winnaar(s) dienen zich op verzoek van Qurrent met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij het betreden van het Stadion op 6 december (dit wordt per Winnaar individueel besproken).
17. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
18. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Qurrent zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
19. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect en/of onvolledig zijn, worden uitgesloten van deelname aan de Actie en hebben geen recht op een prijs.
20. Qurrent is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden door te voeren. Hier wordt niet over gecommuniceerd.
21. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Qurrent zelfstandig.
22. Deelnemers gaan ermee akkoord dat eventueel beeldmateriaal van winnaars welke voortvloeien uit de actie in (commerciële) uitingen gebruikt kunnen worden. De deelnemers zullen zich hiertegen op geen enkele wijze verzetten.
23. Qurrent, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.
24. Indien een door Qurrent verzonden e-mail niet is aangekomen op het aangegeven e-mailadres, bijvoorbeeld doordat een provider de e-mail niet doorzendt naar het opgegeven e-mailadres, of anderszins, kan Qurrent hierop niet worden aangesproken.
25. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Qurrent aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-,spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Qurrent openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Qurrent niet worden tegengeworpen of aangerekend worden en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Qurrent in het leven roepen.

Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×